کابل حرارتی

کابل حرارتی

انواع کابل های حرارتی:

  • کابل های حرارتی با ولتاژ ثابت

این کابل ها به نوعی طراحی شده اند تا در سردخانه های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرند. قابلیت انعطاف بالای آنها به این معنی است که می توان از آنها در سردخانه ها بدون مشکل استفاده نمود. از این دسته از کابل ها نمی بایست برای حفظ درجه حرارت استفاده نمود. به منظور تضمین طول عمر بالای المنت های گرمایشی، ما استفاده از دستگاه های کنترل کننده را پیشنهاد می کنیم.

  • کابل های خود تنظیم کننده

یک کابل حرارتی خود تنظیم کننده از یک ماتریس نیمه رسانا که بین دو رسانا قرار داده شده و جریان به آن اعمال شده است، تشکیل شده است. مقاومت حرارتی این ماتریس با افزایش دمای آن افزایش یافته، تا زمانی که کابل به تعادل حرارتی با محیط خود می رسد. هنگامی که دما به ثبات می رسد، مقاومت کابل در حداکثر مقدار خود بوده و مصرف برق آن کمترین مقدار است. کابل حرارتی نیز مشابه با بسیاری از المنت های حرارتی است که به موازات هم قرار داده شده اند؛ از این رو توان آن به طولش بستگی ندارد.

مزیت های کابل های خود تنظیم کننده:

صرفه جویی انرژی، وات/متر مستقل از طول کابل

کاربرد کابل های خود تنظیم کننده:

دو کاربرد عمده این دسته از کابل ها، محافظت در برابر یخ زدگی و کنترل دما می باشد؛ ممانعت از یخ زدگی، ممانعت از یخ زدگی لوله ها و ظروف، یخ زدایی، استفاده در درب های اتاق های سرد در سردخانه ها، استفاده درون رمپ ها و سقف خانه ها به منظور ممانعت از یخ زدگی و …

کنترل دمای لوله ها و ظروف، حفظ دما در یک بازه خاص، لوله های PVC عایق کاری شده با کابل حرارتی و ایجاد پنل های حرارتی از جمله دیگر کاربرد های این دسته از کابل ها می باشد.