هیتر فشنگی

هیتر فشنگی

…. ۵٫۱۲ – ۱۲ – ۱۰ – ۹٫۵ – ۸ – ۶٫۵ – ۶ : ∅

در قطر – طول و توانهای متنوع بنا به درخواست کاربران گرامی برای استفاده در قالبهای حرارتی