هیتر سرامیکی تنش زدائی

هیتر سرامیکی تنش زدائی

یکی از مهمترین ابزار تنش زدایی است که بر روی قطعه ای که نیاز به تنش زدایی دارد بسته میشود و با عبور جریان برق از آن به عنوان یک مقاومت عمل کرده و شروع به داغ شدن میکند. این عمل باعث گرم شدنقطه مورد نظر می شود. انتخاب المنت مناسب برای تنش زدایی بستگی به شکل قطعه و میزان برق خروجی دستگاه تنش زدایی دارد.